« اهداف و مأموریت »

اهداف و مأموریت های این مرکز عبارت است از:

  • ارتقاي كيفيت خدمات درماني با دستيابي به استانداردهاي اعتباربخشي و ايمني بيمار در كشور
  • ارتقاي مديريت سرمايه‌هاي انساني و منابع مالي و تجهيزاتي در بيمارستان
  • توسعه كمي و كيفي آموزش و پژوهش در طب كودكان
  • توسعه خدمات تشخيصي درماني پيشرفته و نوين در طب كودكان
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.