« منشور حقوق »

 

مركز آموزشي درماني فوق تخصصی کودکان حضرت علي اصغر)ع(

منشور حقوق بيمار

محور اول: دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

محور دوم: اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

 محور سوم: حق انتخاب و تصويرگيري آزادانه بیمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

محور چهارم: ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حریم بیمار و رعايت اصل رازداري باشد.

محور پنجم: دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بیمار است.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.