« اعضای هیأت علمی »

 

نام

نام خانوادگي

رشته

مدرك

نوع تخصص

مرتبه علمي

مهتاب

رهبر

آسيب شناسي تشريحي و باليني

متخصص

پاتولوژي

دانشيار

آزیتا

توسلی

اعصاب

فوق تخصص

اعصاب

دانشيار

لادن

افشارخاص

اعصاب

فوق تخصص

اعصاب

دانشيار

احمد

بهرامي

ايمونولوژي آلرژي

فوق تخصص

ايمونولوژي آلرژي

استاديار

الهام

شیرازی

بيماري‌هاي اعصاب

فوق تخصص

روانپزشك

دانشيار

میترا

حکیم‌شوشتری

بيماري‌هاي اعصاب اطفال

فوق تخصص

روانپزشك

دانشيار

شیرین

سیاح‌فر

بيماري‌هاي عقوني

فوق تخصص

عفوني

استاديار

رضا

صالحی

بيهوشي

متخصص

بيهوشي

استاديار

مهرداد

مصباح‌كيائي

بيهوشي

متخصص بيهوشي و فلوشيب بيهوشي قلب

بيهوشي

استاديار

فریبا

جهانگیری

جراحي

فوق تخصص

جراحي

استاديار

سیدجواد

نصیری

جراحي

فوق تخصص

جراحي

دانشيار

خدیجه

ارجمندی‌رفسنجانی

خون و سرطان

فوق تخصص

هماتولوژي انكولوژي

استاد

شهلا

انصاری دماوندی

خون و سرطان

فوق تخصص

هماتولوژي انكولوژي

استاد

غلامرضا

باهوش مهدی آبادی

خون و سرطان

فوق تخصص

هماتولوژي انكولوژي

دانشيار

الهام

زارعي

راديولوژي

متخصص

راديولوژي

استاديار

سعيد

طالبي

ژنتيك پزشكي

دكتراي

ژنتيك پزشكي

استاديار

شباهنگ

جعفرنژاد

طب اورژانس

متخصص

طب اورژانس

استاديار

سيده مهسا

محمودي‌نژاد دزفولي

طب اورژانس

متخصص

طب اورژانس

استاديار

فاطمه

قضايي

طب فيزيكي

متخصص

طب فيزيكي

استاديار

علیرضا

ناطقیان

عفوني

فوق تخصص

عفوني

دانشيار

بهنام

ثبوتی

عفوني

فوق تخصص

عفوني

دانشيار

مریم

رزاقی‌آذر

غدد

فوق تخصص

غدد

استاد

فرزانه

روحانی

غدد

فوق تخصص

غدد

دانشیار

امیراحمد

میربلوک

غدد

فوق تخصص

غدد

استاديار

رویا

عیسی‌تفرشی

قلب

فوق تخصص

قلب

استاديار

آذر

نیک‌آور

كليه

فوق تخصص

كليه

دانشيار

نکیسا

هومن

كليه

فوق تخصص

كليه

استاد

بهزاد

حقيقي‌اسكي

كودكان

فلوشيپ

مراقبت‌هاي ويژه

استاديار

نسرين

حسيني‌نژاد

كودكان

فوق تخصص

ريه

استاديار

زهره

کلباسی

كودكان

متخصص

كودكان

استاديار

مهناز

صادقیان

گوارش

فوق تخصص

گوارش

استاديار

الهام

طلاچیان

گوارش

فوق تخصص

گوارش

دانشيار

شهربانو

نخعی

گوارش

فوق تخصص

گوارش

دانشيار

رزیتا

حسینی‌شمس‌آبادی

نفرولوژي

فوق تخصص

كليه

استاديار

حسن

اتوکش

نفرولوژي

فوق تخصص

كليه

استاد

نسرین

خالصی

نوزادان

فوق تخصص

نوزادان

دانشيار

نسترن

خسروی رستمی

نوزادان

فوق تخصص

نوزادان

دانشيار

فرهاد

ابواحسن‌چوبدار

نوزادان

فوق تخصص

نوزادان

استاديار

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.