« عفونی »

بخش عفونی کودکان: این بخش توسط دکتر خدیجه محلوجی راه اندازی گردید. مسئولیت این بخش با بازنشسته شدن ایشان در سال 1386 به عهده دکتر علیرضا ناطقیان گذاشته شد که تا کنون ادامه دارد. دکتر شیرین سیّاح فر نیز از سال 1387 و دکتر بهنام ثبوتی از سال 1388 در این بخش همکاری دارند       .

تعداد تخت فعال: 20 تخت

اعضای هیأت علمی:

دکتر علیرضا ناطقیان

دکتر شیرین سیاح فر

دکتر بهنام ثبوتی

سرپرستار بخش: خانم مراغه ای

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.