« اجرای طرح غربالگری دیابت و فشارخون در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) »
اجرای طرح غربالگری دیابت و فشارخون در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.